Algemene Voorwaarden - ART OF BANKING

 

Art. 1 Definities

Algemene Voorwaarden:                      De Algemene Voorwaarden Art of Banking (hierna te noemen AoB) die van toepassing zijn op alle activiteiten van AoB.

Contract:                                             De overeenkomst tussen de deelnemer en AoB met betrekking tot de training.

Deelnemer/klant:                                 De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven als deelnemer voor een training.

Training:                                              De programma’s, programmaonderdelen, workshops en cursussen die door AoB worden aangeboden en verzorgd. Dit kunnen zowel open- als inhouse-trainingen of e-learnings zijn.

Training fee:                                         Het verschuldigde bedrag voor het volgen van een training gedurende een bepaalde periode.

Voorwaarden training:                         Deze Algemene Voorwaarden Art of Banking training.

Verwerking van persoonsgegevens:       Het verzamelen, raadplegen, gebruiken, opnemen, opslaan, archiveren, verstrekken en vernietigen van genoemde gegevens

 

Art. 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 2.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke training van AoB.

 2.2.         AoB wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van andere partijen af.

 2.3.         Op verzoek zal AoB deze algemene voorwaarden kosteloos toezenden.

 2.4.         Wanneer er strijdigheid bestaat tussen een bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden training en/of een bepaling in het contract, dan heeft de bepaling in het contract voorrang, daarna de bepaling in deze algemene voorwaarden.

 

Art. 3 Het sluiten van de overeenkomst

 3.1.         Een contract komt tot stand op het moment dat de inschrijving, ondertekend door de deelnemer, door AoB is bevestigd.

 3.2.         Op basis van art. 7:46d jo. 7:46i BW heeft de deelnemer het recht om de inschrijving gedurende 7 werkdagen na totstandkoming kosteloos te ontbinden. Kosten in verband met het retourneren van geleverde zaken kunnen eventueel door AoB in rekening worden gebracht.

 3.3.         De deelname aan een training kan zonder enige vooraankondiging geweigerd worden wanneer de deelnemer de training fee niet binnen de betalingstermijn, zoals opgenomen op de betreffende factuur, heeft voldaan. Daarmee vervalt de betalingsverplichting niet.

 3.4.         AoB heeft de verplichting om een training aan te bieden die naar redelijkheid voldoet aan de informatie opgenomen in brochures en/of omschrijvingen van de training.

 3.5.         Informatie en/of correspondentie met betrekking tot de training zal verzonden worden naar het adres zoals deze op het registratieformulier is opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/klant dat de adresgegevens correct en up to date zijn.

 

Art. 4 Afzeggen deelname

 4.1.         De annulering van deelname aan een open training is alleen mogelijk conform hetgeen daarover is bepaald in de brochure of op het registratieformulier.

 4.2.         Wanneer de deelnemer/klant zijn/haar inschrijving minimaal 31 kalenderdagen voor aanvangsdatum van een training annuleert, zal hij minimaal 25% van de training fee, maar nooit meer dan de kosten die door AoB ten behoeve van de deelnemer/klant zijn gemaakt, verschuldigd zijn. De deelnemer/klant is 50% van de training fee verschuldigd wanneer annulering geschied tussen 30 kalenderdagen en 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training. Wanneer de deelnemer/klant zijn/haar deelname annuleert binnen 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de training, zal hij 100% van de training fee verschuldigd zijn aan AoB.

 4.3.         Annulering dient schriftelijk (per brief of per e-mail) te geschieden. De datum van de post stempel en anders de datum van ontvangst van de annulering is hierbij van toepassing.

 

Art. 5 Overmacht

 5.1.         In het geval dat AoB door overmacht de locatie van de training moet wijzigen, zal AoB de deelnemer/klant zo spoedig mogelijk hierover informeren. Bij het wijzigen van de locatie blijft het contract onverkort en volledig in stand.

 5.2.         Bij overlijden van de deelnemer wordt het contract onmiddellijk ontbonden en vervallen de op dat moment nog eventueel resterende financiële verplichtingen ten aanzien van AoB.

 5.3.         Bij ziekte en/of overmacht van een docent zal AoB haar uiterste best doen tijdig een gelijkwaardige vervanging verzorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal AoB de deelnemer/klant zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. AoB zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.

 5.4.         In het geval dat AoB door overmacht de trainingsdatum moet wijzigen, zal AoB in principe een nieuwe trainingsdatum inplannen. AoB is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden indien een deelnemer om welke reden dan ook geen inhaaltraining kan volgen. Wel zal het inschrijfgeld binnen 30 kalenderdagen worden terugbetaald indien de deelnemer/klant de inhaaltraining niet kan volgen.

 

Art. 6 Betaling

 6.1.         Betaling van de training fee dient te geschieden voor de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld.

 6.2.         Bij bekostiging door derden, zoals de werkgever, blijft de deelnemer persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de training fee.

 6.3.         Door het niet bezoeken van de training vervalt de trainingsovereenkomst en financiële verplichtingen niet.

 6.4.         Indien de deelnemer, of de derde zoals genoemd in art. 6.2, niet binnen de betalingstermijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, volgt AoB de wettelijke regeling inzake verzuim. Na deze termijn heeft AoB het recht de wettelijke rente volgens de ‘staffel buitengerechtelijke incassokosten’ in rekening te brengen bovenop het openstaande bedrag.

 6.5.         Bij annulering van de training door AoB, minimaal twee weken voor aanvang van de training, zal restitutie van het betaalde bedrag binnen 30 dagen na annulering plaatsvinden.

 

Art. 7 Intellectuele eigendomsrechten

 7.1.         Van de door de AoB verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan AoB voorbehouden en blijven in eigendom van AoB of door AoB gerechtigde derden.

 7.2.         Niets uit de brochures en hand-outs mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of gedeeld worden op welke wijze dan ook zonder voorgaande schriftelijke toestemming van AoB. Het is niet toegestaan lesmateriaal van AoB aan derden ter beschikking te stellen.

 

Art. 8 Klachtenprocedure

 8.1.         Wanneer de deelnemer/klant klachten heeft over de training, dient de directie van AoB hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

 8.2.         AoB zal bij ontvangst van een klacht binnen één week een bevestiging sturen, waarbij zij de deelnemer/klant zal informeren over de verdere procedure van de klachtenafhandeling.

 8.3.         Klachten worden vertrouwelijk en met de meeste zorg behandeld.

 8.4.         De klachtenprocedure zal in beginsel binnen zes weken worden afgerond. Indien voor de procedure een langere termijn noodzakelijk is, zullen betrokken partijen hiervan in ieder geval binnen zes weken hiervan in kennis worden gesteld. Tevens zal de aard van de verlenging worden meegedeeld en de verwachte tijd waarin de procedure wel kan worden afgerond.

 8.5.         Indien er geen oplossing voor de klacht of het geschil tot stand komt tussen AoB en de deelnemer/klant, zal de klacht of geschil worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut, gevestigd te Weena 505, 3013 AL  Rotterdam. De plaats waar de arbitrageprocedure wordt gehouden is Amsterdam. De beslissing voortkomend uit de arbitrage is bindend voor alle partijen en zal binnen redelijke termijn ten uitvoer worden gebracht.

 8.6.         Geschillen en de bindende uitspraken over de geschillen zullen na overeenstemming door beide partijen voor een periode van een jaar bewaard worden door AoB.

 

Art. 9 Toepasselijk recht

 9.1.         Het Nederlands recht is van toepassing op alle contracten tussen de deelnemer/klant en AoB en elk recht en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

 

Art. 10 Eindbepalingen

10.1.         Wanneer één of meer bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden geacht, dan blijft het contract en de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverminderd van kracht.

10.2.         Bepalingen die strijdig zijn met het recht of niet kunnen worden toegepast zullen worden vervangen door bepalingen die het doel van die bepalingen het meest benaderen.